Op verhaal komen in het Namaste-huis. Time-out met ondersteuning.

Voor verwijzers

Profiel

Mensen die bij ons te gast zijn voelen zich vaak overvraagd. Uiteenlopende problemen kunnen aanleiding zijn voor een verblijf : relationele problemen, vermoeidheid, depressieve gevoelens, dreigende burn-out, verwerking van verlieservaringen, identiteitsproblemen…
Zij zoeken naar ondersteuning, naar tijd en ruimte om te ontdekken wat wezenlijk voor hen is. Zij willen ontstressen, tot rust komen, hun veerkracht en vitaliteit versterken.

Methoden

Onze methoden zijn gericht op het bevorderen van ervaringsgerichte leerprocessen. De term ervaring (experience) verwijst naar wat hier en nu in de persoon aanwezig is in relatie met zijn levenssituatie: de gedachten, gevoelens, herinneringen, beelden, intuïtie. 
Naast dit benoembaar ervaren is er ook een meer ongedefinieerd ervaren, waar wij via lichamelijke gewaarwordingen enige toegang kunnen toe krijgen (Gendlin). 
Op de achtergrond is er ook nog een vaag bewustzijn aanwezig van een meer omvattende werkelijkheid. Ons concreet aanbod houdt kansen in, om ruimte te maken voor deze drievoudige werkelijkheid hetgeen zich uitdrukt in het zich ontvouwend natuurlijk leerproces.

Procesgerichtheid

Onze benadering richt zich eerder op het proces dan op het probleem.
Wij geven aandacht aan de 4 dimensies van existentieel welzijn: de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele dimensie ( Mia Leijsen – www.existentieelwelzijn.be).

Leerprocessen

Wij spreken over ervaringsleren en laten ons hierbij inspireren door David Kolb, psycholoog. Leren en verandering treden op door de integratie van concrete, emotionele ervaringen en cognitieve processen hetgeen tot gedragsverandering leidt. Hierbij onderscheidt hij vier leeringangen die fasen zijn in het leergedrag van mensen zijnde het concreet ervaren, het waarnemen en overdenken, de abstracte begripsvorming en het actief experimenteren. Wij houden er rekening mee bij de opbouw van ons werkprogramma.

Leerprocessen worden gedragen door de waarde van de respectvolle ontmoeting met de andere gasten en met de medewerkers vanuit een fundamentele gelijkwaardigheid.

Inspiratie

We vertrekken vanuit de systeemopvatting van het leven. Hierbij staat alles in voortdurende wisselwerking met elkaar.
Bij de uitbouw van existentieel welzijn vinden wij onze inspiratie bij C. Rogers ( www.vvcepc.be )
E. Gendlin (www.focussenvlaanderen.be), R. Assagioli (www.psychosynthese.nl), R. en J. Rijcke  (www.devriesenrijke.nl ) .
Al trekt men zich voor één of meerdere weken terug uit de dagelijkse thuissituatie men draagt ze overal met zich mee. In het contextueel gedachtegoed van B. Nagy ( www.contextueelwerkers.eu ) zien wij hoe gezins- en familiesystemen over generaties heen kunnen doorspelen. Van hieruit hebben wij o.a. aandacht voor de veelzijdige partijdigheid, de loyauteit, de balans tussen geven en ontvangen, het versterken van hulpbronnen.

Op verhaal komen

Men wil op verhaal komen en een gezond basisritme opbouwen. Vaak gaat men in kwetsbare tijden gebukt onder belastende levensverhalen. Het is goed ze in een daartoe geschikte context naar buiten te brengen. In de narratieve benaderingswijze volgens M. White (www.narratievetherapie.be) vinden wij inspiratie om doorheen wat belastend is ook te luisteren naar de kwaliteiten, talenten en levenswaarden.

Het secretariaat van het Namaste Huis
Het secretariaat van het Namaste Huis